فیلتر شنی ایمکس سری MFV-31

  • آبدهی m3/hr 24.7
  • قطر فیلتر cm78
  • مناسب استخر سر پوشیده  تا حجم 125 متر مکعب 
  • مناسب استخر رو باز تا حجم 100متر مکعب
  • سیلیس مورد نیاز 320 کیلو گرم